NM advokati Srbija sa velikim ponosom predstavljaju zvaničnu saradnju sa advokatskom kancelarijom Heidorn iz Nemačke, sa sedištima advokatske kancelarije u gradu Hamburgu i gradu Lünebergu u Saveznoj Republici Nemačkoj. Početak zvanične saradnje između dve kancelarije koje već od ranije sarađuju obeležio je susret naših predstavnika sa predstavnicima advokatske kancelarije Heidorn u Minhenu. Tom prilikom su zajednički dogovoreni ciljevi i detaljno razrađen plan zajedničke poslovne saradnje. Na ovaj način NM advokati Srbija obezbedili su svim svojim klijentima direktna zastupanja u Saveznoj Republici Nemačkoj. Radi se o zastupanjima koja svim našim klijentima omogućavaju zaštitu prava u dva smera i to kako iz Republike Srbije prema Saveznoj Republici Nemačkoj, tako i iz Savezne Republike Nemačke prema Republici Srbiji. Imajući u vidu da su naši klijenti već više godina lica fizička i pravna (koja imaju državljasntva ili sedišta na teritorijama velikog broja zemalja, uključujući tu i teritorije Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke) to su NM advokati omogućili potpuno direkno ostvarivanje prava  pred sudovima, državnim organima i svim drugim organizacijama, pravnim licima i fizičkim licima koja svoje sedište imaju na teritoriji Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije. Veliki broj naših sadašnjih klijenata koji nam se stalno obraća vezano za poslove sa Saveznom Republikom Nemačkom kao i budućih klijenata na ovaj način je kod NM advokata Srbija, Beograd, dobio još veću i bolju zaštitu pravnih interesa, dalju bolju organizaciju i direktna zastupanja u svim predmetima u kojima naši klijenti imaju potrebu da zaštite svoje pravne interese.

Posebno nam je drago da će iz navedene saradnje veliki broj naših budućih klijenata biti u mogućnosti da kod NM advokata, Beograd, Republika Srbija ostvari najbolju pravnu zaštitu na teritorijama Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke zajedno i istovremeno ili po potrebi na teritoriji samo jedne od zemalja, na čemu smo posebno zahvalni svim našim saradnicima i na šta smo veoma ponosni.

Naravno ne treba zaboraviti da sem navedene dve zemlje NM advokati Beograd imaju dugotrajne i veoma značajne poslove na teritorijama gotovo svih evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i drugih zemalja.

Na ovaj način NM advokati Beograd su ostvarili svoju višegodišnju težnju i težnju velikog broja svojih klijenata da se zajedno sa ozbiljnom, dinamičnom, veoma dobro organizovanom i efikasnom advokatskom kancelarijom Heidorn iz Savezne Republike Nemačke obezbedi najbolja moguća internacionalna saradnja i zastupanje naših klijenata u Saveznoj Republici Nemačkoj i Svetu. Veliko iskustvo, kvalitet i posvećenost u radu naše dve advokatske kancelarije dalje će podići sam kvalitet, brzinu i preciznost  usluge za naše klijente. Strpljenje i posvećenost zajedničkom razvoju najboljih odnosa i stalna posvećenost visokim poslovnim standardima i ciljevima čini naše dve advokatske kancelarije najboljim partnerima za pravne poslove na teritorijama Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke.

U vezi sa navedenim neki od najznačajnih zajedničkih poslova koje će NM advokati Beograd, Srbija i advokatska kancelarija Heidorn iz Savezne Republike Nemačke zajednički raditi su: vođenje parničnih postupaka za naše klijente pred sudovima u Saveznoj Republici Nemačkoj kao i sudovima u Republici Srbiji (imovina, naplate potraživanja, razvodi brakova i sl.),  vođenje vanparničnih postupaka (ostavinski postupci, lične stvari, porodične stvari, lišenje posovne sposobnosti, proglašenje nestalog lica za umrlo, davanje dozvole za stupanje u brak, produživanje roditeljskog prava, određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, deoba zajedničkih stvari, uređenje međa, postupci u vezi sa ispravama (sastavljanje, potvrđivanje, čuvanje i poništavanje isprava), sudski depzit), krivičnopravnih postupaka, upravnih postupaka, uključujući postupke dobijanja državljanstava, dobijanje boravišnih dozvola u Saveznoj Republici Nemačkoj i u Republici Srbiji, dobijanja radnih dozvola u Saveznoj Republici Nemačkoj i u Republici Srbiji, ukidanja zabrana ulaska u zemlje “Šengenski sporazum”-a, naplate nastalih šteta (od osiguranja u Saveznoj Republici Nemačkoj, Republici Srbiji, od lica koje je štetu nanelo bez obzira da li ono živi, radi ili je državljanin Savezne Republike Nemačke ili Republike Srbije), naplate potraživanja iz radnih sporova, kao i regulisanje svih drugih pitanja iz radnih odnosa za zaposlena lica ili lica kojima je prestao radni odnos kod poslodavaca u Saveznoj Republici Nemačkoj ili Republici Srbiji, naplate potraživanja iz radnih odnosa.

Veoma značajan korak koji ovom poslovnom saradnjom želimo da istaknemo predstavlja izdizanje na poseban nivo i posvećivanje velike pažnje zaštiti pravnih intersa iz širokog dijapazozna pravnih usluga za pravna lica koja dolaze ili iz Savezne Republike Nemačke ili iz Republike Srbije uključujući osnivanja, statusne promene, spajanja, odvajanja, dobijanja radnih dozvola, prijave radnika, Due Diligence, tržišne procene koje radimo zajedno sa finansijskim konsultantima i svih drugih pravnih poslova. U mogućnosti smo da zajednički ponudimo vođenje kompletne brige o svim advokatskim i pravnim pitanjima i poslovnopravnim potrebama preduzeća koja posluju na teritorijama dveju država. Zajednički ćemo se truditi da izađemo u susret prepoznavanju potreba preduzeća u okviru njihovog redovnog poslovanja kada su u pitanju ostvarivanja i zaštita njihovih prava u okviru dva pravna sistema Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije. U vezi navedenog izdvojili smo posebno odeljenje u okviru NM advokata koje će se baviti navedenim pitanjima.

Iskazujemo posebnu zahvalnost Gospodinu Benjaminu Heidornu osnivaču advokatske kancelarije Heidorn na prepoznavanju zajedničkog interesa u vezi navedenih poslova i zajedničkih mogućnosti koje se pružaju u okviru ovako velike, značajne i kompleksne pravne saradnje između naših advokatskih kancelarija. Planirani su takođe zajedniči nastupi i na novim tržištima čime će značaj ove saradnje kao i značaj naše advokatske kancelarije u Svetu nastaviti dalje da raste s obzirom da u ovom trenutku obavljamo izuzetno veliki broj predmeta koji imaju poslovne veze sa više pravnih jurisdikcija i više država.