Od sada advokatska kancelarija ,,NM advokati” pruža usluge osnivanja, promene i brisanja privrednih društava. Usluge osnivanja podrazumevaju izradu osnivačkog akta, pripremu svih akata potrebnih za registraciju, podnošenje registracione prijave, zastupanje klijenta u postupku registracije, preuzimanje rešenja o registraciji (uz punomoćje ovlašćenog lica) i predaju istog klijentu, kao i pomoć prilikom otvaranja računa u banci i izrade pečata.