Obavezna potreba zaštite zdravlja, bezbednosti i imovine svih učesnika u saobraćaju u ovom dinamičnom i turbulentnom vremenu, dovodi i do potrebe pravne sigurnosti i bezbednosti istih. Naša advokatska kancelarija NM Advokati Beograd je imala priliku da se veliki broj slučajeva nađe u ulozi zastupnika lica koje je oštećeno upravo u toku neke saobraćajne nezgode. Za sada smo ponosni na naš rad i zalaganje u pogledu takvih slučajeva i sa ponosom ističemo da su svi naši klijenti koji su pretrpeli neku vrstu nematerijalne ili materijalne štete u toku saobraćajne nezgode, dobili odgovarajuću naknadu od strane lica koje je odgovorno za to oštećenje. U većini slučajeva naknadu štete u ime naših klijenata, naplaćujemo od strane osiguranja lica koja su odgovorna za izazivanje štete.

Osiguranja koja se najčešće koriste u regionu: Dunav osiguranje, Sava osiguranje, DDOR Novi Sad, Triglav osiguranje, Merkur osiguranje, Generali osiguranje, UNIQA osiguranje, GRAWE osiguranje, Wiener Stadtische osiguranje, AMS osiguranje, AMZS osiguranje, Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Triglav, VGT osiguranje, Croatia osiguranje, Sarajevo osiguranje, Bosna-Sunce osiguranje, Swiss osiguranje, Eurohenc osiguranje, Adriatic osiguranje, Allianz osiguranje.

Naplata štete izazvane u saobraćajnoj nezgodi se u slučajevima svih naših klijenata obave na maksimalno brz, efektivan i efikasan način bez odugovlačenja i nepotrebnog čekanja, a sve u skladu sa zakonom. Zaštita prava svih učesnika u saobraćaju su naša dužnost i obaveza, a naknada materijalne štete i naknada nematerijalne štete licima koja su takve štete pretrpele, su obaveza lica koja su tu štetu izazvala.