Od izbijanja COVID-19 postoji stalan i jasan uticaj situacije nastale kao rezultat postojanja virusa na rad i poslovanje u zemljama Sveta, kao i u zemljama Regiona. U tom smislu NM Advokati Vam donose stalne novine i aktuelnosti vezane za COVID-19. Vlade gotovo svih zemalja su u situaciji da su morale doneti niz rigoroznih mera u cilju sprečavanja virusa, što se opet itekako odražava na način i mogućnosti poslovanja. Situacija se prati na ne samo dnevnom, već i na nivou iz sata u sat i u tom smislu predefinisanja i prilagođavanja načina poslovanja su neminovna. Neophodno je stalno prilagođavanje i dobijanje novih i tačnih informacija kako bi se poslovna situacija učinila najboljom mogućom u ovom trenutku.

Iz svih navedenih razloga NM Advokati pružaju veliku pomoć firmama (pomoć firmama, pomoć preduzećima) usled COVID-19. Veliki broj preduzeća treba pomoć za prevazilaženje trenutne situacije i NM Advokati zastupaju sve veći broj preduzeća koja se prilagođavaju situaciji (mikro preduzeća i mala preduzeća zapošljavaju veliki broj ljudi, negde oko 629 hiljada, što znači da stvaraju 1/3 ukupnog BDP-a i zapošljevaju oko 44% registrovanih zaposlenih).

Mere za podršku privredi i očuvanje radnih mesta tokom i posle pandemije Korona virusa (podrška privredi, podrška privrednicima). Postoji potreba da se pored zaštite zdravlja stanovništva i čuvanja života, pomogne i privredi na način da se privredna aktivnost održi, da reagovanje privrednika na tržištu bude trasirano ka donošenju pravih odluka koje će doneti dobre rezultate, da se očuva zaposlenost (očuvanje zaposlenosti, prava poslodavaca, prava zaposlenih), da se očuva lanac snabdevanja i potražnje.

NM Advokati, advokatska kancelarija za privredno pravo (advokat za privredu, advokat za privredne sporove) preuzima sve veći broj poslova sa preduzećima kojima je potrebno prevazilaženje trenutne situacije i novi razvoj (poslovi sa preduzećima) i u tom smislu kao posledica saradnje NM Advokati predstavljaju važnu i veliku sponu između izazova i zahteva za koordinaciju i definisanjem seta mera (mere za pomoć privredi) i samih privrednika i organa vlasti.

Veliki je odziv privrednika (inicijative za pomoć privredi, pomoć preduzetnicima, pomoć preduzećima) na inicijative za očuvanje privredne proizvodnje i privrednih aktivnosti i u tom smislu postoji gotovo stalna inicijativa za povećanje i prilagođavanje aktivnosti trenutnoj situaciji sa Korona virusom.

Predložene mere i paketi, kao što su smanjivanje poreza (smanjenje poreza, odlaganje plaćanja poreza) i doprinosa na zarade ili mogućnosti uvođenja odloženog plaćanja (odloženo plaćanje poreza, odloženo plaćanje doprinosa) svih dažbina u vezi sa zaradama bez zaračunavanja kamata za preduzetnike, mikropreduzeća, mala i srednja preduzeća, uz druge predložene mere jesu inicijative koje su upućene Vladi.

NM Advokati zastupaju izuzetno veliki broj preduzeća, pa je zbog toga značaj kolektivnog delovanja (obraćanje državnim instutucijama), fondovima i bankama izuzetno veliki kako bi se na vreme i na najbolji mogući način definisao način sadašnje, dalje i poslovanje u budućnosti.

Saradnja sa bankarskim sektorom koju obezbeđuju NM Advokati (bankarski krediti i privreda) uz potencijalno obezbeđivanje dodatnih sredstava iz budžeta usled trenutne situacije sa Korona virusom, omogućuje privredi i pojedinačnim predzećima dogovor oko trenutnih uslova isplate kredita. Veoma je važna saradnja između preduzeća i banka u ovom vremenskom periodu (advokati za banke) kako bi se omogućilo poslovanje privrede i mogućnost otplate kredita.

Za kompanije i preuzetnike koji posluju u najosetljivijim sektorima (izvozno-uvozna dokumenta, ATA karnet) NM Advokati su spremili poseban set mera za obaraćanje državnim institucijama i bankarskom sektoru, u cilju odobravanja i rešavanja odnosa sa poreskom upravom, ministarstvima, odobravanja grejs perioda, odobravanja trenutnih uslova otplate kredita.

NM Advokati su naravno veoma uključeni i u praćenje tržišta zajedno sa nadležnima u vezi održavanja nivoa cena i aktuelne mere korišćenja robe iz robnih rezervi i pojačan inspekcijski nadzor. U smislu inspekcijskog nadzora (advokati za inspekcijski nadzor) posebno je potrebno naglasiti da su NM Advokati pojačano angažovani u postupcima sprovođenja inspekcijskog nadzora koji je ovih dana veoma aktuelan.

Za sve druge i dalje informacije molimo kontaktirajte nas na telefone 00 381 11 3112-560, 00381 63 247 244, kao i email adrese iz kontakt tab-a, putem kontakt forme sa našeg sajta ili skype komunikaciom advokat Nemanja Milošević.

Napomena: posebni izveštji za Sloveniju, za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku su Vam dostupni na našim izvorima.

Za NM Advokate služba za odnose sa javnošću.