POSLOVNA POLITIKA ADVOKATSKE KANCELARIJE NM ADVOKATI

Advokatska kancelarija NM advokati u svom radu ima za cilj dostizanje najviših svetskih standarda u obavljanju advokatske profesije, u tom smislu, kompletna organizacija, sistematizacija i rad advokatske kancelarije NM advokati su uređeni i posvećeni ostvarivanju ovoga cilja. Svi zaposleni shodno poslu koji obavljaju jednako moraju biti obavešteni i upoznati sa ovom politikom poslovanja i sa svim procedurama rada u advokatskoj kancelariji NM Advokati. Jedna od usvojenih tekovina rada jeste da stariji zaposleni jedan deo svog vremena posvećuju obuci i prenošenju korporativne kulture i poslovne politike na mlađe zaposlene, te da im imaju pomoći u vezi sa prihvatanjem ciljeva i lakšim upravljanjem po procedurama koje kancelarija ostvaruje.

U pogledu ostvarivanja ciljeva kancelarija će obaveštavati na vreme i upoznavati sve svoje zaposlene sa istima. Sama hijerarhija pozicija u okviru advokatske kancelarije, formirana je vertikalno gde svaki od zaposlenih ima obavezu da se stara o radu i kvalitetu rada zaposlenog koji se nalazi hijerarhijski ispod njega da istovremeno da se za sve ideje i predloge obraća zaposlenom koji se hijerarhijski nalazi ispred njega. Svi zaposleni kancelarije treba da teže stalnom usavršavanju kroz formalno obrazovanje kao i kroz dodatne seminare i kurseve kako u zemlji tako i u inostranstvu pri čemu će se u unutrašnjem dogovoru u kancelariji izdvojiti posebna finansijka sredstva da bi zaposleni mogli da se dodatno usavršavaju, pri čemu će da postoji unutrašnja podrška od strane starijih zaposlenih u kancelariji.

Plan i predlozi za usavršavanje kao i sredstva za profesionalno usavršavanje koja će kancelarija izdvojiti, biće određena od strane starijih zaposlenih u kancelariji. Posebna pažnja u radu NM advokatske kancelarije, posvećuje se kvalitetu rada i unapređenju odnosa sa klijentima, međuljudskim odnosima unutar same kancelarije kao i odnosa sa državnim organima, kao i svim saradnicima i organizacijama i društvima sa kojima kancelarije sarađuje. U tom smislu potrebno je posebno voditi računa i imati svest za potrebu da se odnosi koje gradi kancelarija, sa navedenim licima, dodatno neguju i unapređuju. Veoma je značajno da kancelarije omogućava zaposlenima da se isti osećaju udobno, prihvaćeno i korisno u svom radu te da se istovremeno mogu identifikovati sa vrednostima i načinom rada NM advokata u čemu kao poseban instrument ima služiti lična inicijativa zaposlenog za unapređenjem načina na koji kancelarije radi.

U Beogradu, 01.01.2018. godine.