a

NM ADVOKATI I NM ADVOKATI REGIONAL SA VAMA DO OSTVARENJA VAŠIH CILJEVA

Kao najbolja i najznačajnija advokatska kancelarija u Republici Srbiji i regionu, sa ponosom možemo opisati deo poslova koji se odvija u našim kancelarijama i njihovu dinamiku, pri čemu posle dugih godina napredovanja i stvaranja najboljih rezultata svoje poslove obavljamo po najboljim i najnovijim svetskim standardima i u skladu sa naboljim i najsavremenijim pravilima poslovanja u svetu. NM Advokati i NM Advokati Regional poseduju veoma široku stručnost i specijalizaciju u više desetina oblasti prava, što nam omogućava da našim klijentima pružimo pun spektar usluga. Naš rad omogućuje našim klijentima da lakše podnesu sve složenije izazove sa kojima se suočavaju danas.

Advokati koji zajedno rade u okviru jedne kancelarije, veliki broj godina iskustva, pokrivenost i rad na teritoriji gotovo svih zemalja Evrope, Severne Amerike, Azije, Australije, čine našu kancelariju najrespektabilnijom i najkonkurentnijom na tržištu. U našem radu smo prepoznati i nagrađeni mnogo puta na međunarodnom nivou, a brojni domaći i međunarodni klijenti nam omogućavaju nam da naš brend bude jedan od najprepoznatljivijih srpskih brendova širom sveta.

Naš rad U našem dosadašnjem radu kroz veoma bogatu praksu advokatske kancelarije NM Advokati i NM Advokati Regional, sklopljeno je više desetina hiljada pravnih poslova u ime naših klijenata. Od samog početka smo prepoznali dve osnovne potrebe, a to su visoka specijalizacija u svim oblatima prava i rad na teritorijama različitih zemalja. Tako smo se opredelili da pored Srbije radimo i u svim zemljama Regiona, Evrope i sveta. Sa ponosom ističemo države u kojima već dve decenije uspešno poslujemo. Region: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija. Evropa: Austrija, Nemačka, Švajcarska, Grčka, Bugarska, Španija, Holandija, Danska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske. Svet: države Severne Amerike, Australije, Afrike, Južne Amerike.

NM Advokati i NM Advokati Regional na najbolji i najbrži način u skladu sa zakonima obezbeđuju ostvarivanje prava svih pravnih lica (svih zakonskih oblika organizovanja privrednih društava i predeuzetnika), kao i svih fizičkih lica,  pre svega na osnovu visoke specijalizacije i stručnosti naših timova zaposlenih, velike i bogate domaće i  međunarodne prakse i ogromnog pozitivnog iskustva koje imamo u pružanju pravnih usluga.

Veliki značaj u bogatom radu ima naša moderna Poslovna politika, koja je trajno okrenuta daljem poslovnom usavršavanju, prihvatanju novih ideja i tendencija, uz konstantno praćenje najnovih promena pravnih normi na širokom području rada, koja nam omogućava da možemo pružiti sigurnu, efikasnu, brzu pravnu pomoć na najvišem profesionalnom nivou. U svakoj od oblasti našeg rada, predano i vredno radi po nekoliko advokata i zaposlenih koji na taj način omogućavaju da se svaki predmet pregleda i analizira po više puta i sa potrebnim stepenom stručne pažnje.

Advokat Srbija. Advokat Hrvatska. Advokat Slovenija. Advokat Crna Gora. Advokat Makedonija. Advokat Grčka. Advokat Bugarska. Advokat Rumunija. Advokat Mađarska. Advokat Italija. Advokat Španija. Advokat Velika Britanija. Advokat Nemačka. Advokat Austrija. Advokat Švajcarska. Advokat Holandija.

Agrobiznis

Region jugoistočne Evrope je poznat kao region čiji su mnogi delovi pogodni za obavljanje poljoprivrdne delatnosti. Upravo iz razloga što se veliki broj stanovnika i firmi bavi proizvodnjom, preradom, distribucijom, trgovinom poljoprivrednim proizvodima, NM Advokati Regional su jedan od svojih fokusa poslovanja stavili na zastupanja u oblasti poljoprivrednog (agro) poslovanja.

Bavimo se svim pravnim poslovima iz domena agrobiznisa: Kupovina mašina za poljoprivredu. Subvencije za poljoprivredu. Zasadi u oblasti poljoprivrede. Kupovina sadnica ili repromaterijala. Usevi. Prenos vlasništva na poljoprivrednom zemljištu. Navodnjavanje. Ulaganja u poljoprivredu. Kupovina imanja. Kupovina stoke i živine. Kao logičan sled zastupanja veoma velikog broja klijenata i zbog potrebe koju su klijenti iskazali, otvorili smo nove mogućnosti saradnje i specijalizacije u oblasti svega onoga što danas nazivamo agrobiznisom (Agro business).

Glavni cilj u ovom segmentu nam je da sa pravne strane pomognemo industriji poljoprivredne proizvodnje, prerade, distribucije i trgovine, kako bi se na što lakši način u Regionu nastavio uzlet poljoprivredne industrije kroz ispunjavanje i davanja dopuna u navedenoj oblasti.

U našem radu zastupamo brojna preduzeća i brojna fizička lica koja su na bilo koji način vezana za pitanja poljoprivrednog zemljišta, njegovog iznajmljivanja, dugoročnog zakupa, lizinga opreme, kupoprodaje, opremanja, kreditiranja, subvencionisanja i sl., a gde krajnje profesionalno i usko specijalizovano obavljamo naš pravni deo posla.

Kompanijsko pravo/Trgovinsko pravo

Nudimo zastupanje i zastupamo klijente pravna lica (preduzeća) u oblastima kompanijskog prava i trgovinskog prava. Naše zastupanje kompanija/preduzeća obuhvata pre svega advokatsku praksu iz oblasti predugovora, imovina-e pravnih lica, probijanje pravne ličnosti. Takođe smo zastupnici i punomoćnici privrednih društava (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo) i radimo sve što je vezano za njihove pravne potrebe i njihovo povezivanje.

Kod trgovinskog prava pre svega vodimo zastupanja klijenata nastala iz: odgovornosti iz ugovora u privredi, pregovora (advokat vođenje/zastupanje kroz pregovore), odgovornosti prodavca i kupca, naknada štete kod ugovora o prodaji (advokat za naknadu štete), garancija proizvođača i odgovornost prodavca za materijalne nedostatke, transportne klauzule, ugovora o posredovanju, ugovora o trgovisnkom zastupanju. NM Advokati takođe u ovoj oblasti zastupaju klijente kod poslova kao što su ugovor o komisonu, ugovor o uskladištenju, ugovor o osiguranju, kod kojih je potrebno pružiti detaljnu i sigurnu pravnu zaštitu klijentu.  Bavimo se pravim osiguranjem imovine, osiguranjem lica, transportnim osiguranjem, osiguranjem od odgovornosti, zastupanjem osiguranja, zastupanjem osiguravajućih kuća, reosiguranjem, ugovorima o špediciji, obavezama izvođača radova i naručioca radova kod ugovora o građenju.

Radni staž 

Advokatska kancelarija NM advokati pruža sve usluge i pravne savete iz oblasti Radnog prava, od zasnivanja radnog odnosa, pa do prestanka Ugovora o radu. Klijentima pomažemo da ostvare sva svoja prava u oblasti rada, a naš tim je naročito osposobljen za izradu ugovora o radu, internih akata u vezi sa radom, ugovora o pravima i obavezama direktora i dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa. U slučaju kršenja bilo kog od navedenih sporazuma, advokatska kancelarija NM advokati pruža usluge zastupanja.

Radno pravo

Poslodavci najbolje upravljaju svojim rizikom sa dobro obučenim menadžmentom, pri tome imajući u vidu vreme potrebno za procese u poslovanju, strategijsko savetovanje i strategijsko vođenje posla. Sa današnjim zakonodavnim i pravnim okruženjem i dalje postoje povećane potrebe za rešavanjem prigovora, kao i zahteva za cenovno efikasnim zastupanjem i savetovanjem. NM Advokati i NM Advokati Regional omogućavaju domaće i međunarodno (prekogranično) davanje stručnog mišljenja i pravnog zastupanja u pogledu radnih odnosa.

Naš cilj sa svakim od naših klijenata je uspostavljanje efikasne prakse vođenja ljudskih resursa, svođenje rizika u procesima radnih odnosa na minimum, omogućavanje savetovanja na vrhunskom nivou, unapređenje pravnog i ekonomskog uređenja za poslodavce i za zaposlene i ohrabrivanje naših klijenata koji imaju sopstvena preduzeća za donošenje odluka zasnovanih na proverenom znanju do koga se došlo kroz informacije i održane treninge.

NM Advokati i NM Advokati Regional omogućavaju veoma širok spektar usluga na navišem nivou iz oblasti radnih odnosa, počevši od vođenja sudskih i vansudskih postupaka za klijente, pa sve do organizovanja predavanja na kojima radimo konsultacije iz neophodnih oblasti. Moguće je organizovanje savetovanja  online, putem regularnih susreta i putem privatnih mini sastanaka koji se održavaju za uskostručne teme u našim kancelarijama zajedno sa našim najboljim advokatima za određenu oblast radnog prava.

Od strane naših klijenata proglašeni smo predvodnicima u oblasti zaštite prava iz domena radnih odnosa u 2019. Tu smo za poslove vezave za rad u Nemačkoj, ugovore o radu, povrede na radu, neisplaćene zarade, rad i radne odnose. NM Advokati i NM Advokati Regional kroz oblasti radnih odnosa obezbeđuju međunarodnu pravnu podršku multinacionalnim kompanijama, lokalnim kompanijama i preduzećima, manjim porodičnim firmama, preduzetnicima, zaposlenima i to na teritorijama Srbije, Evrope i sveta. 

Ozakonjenje-Legalizacija objekata

Stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, broj 96/2015), a s obzirom na važnost i masovnost potrebe za rešavanjem ove vrste pravnih pitanja u Republici Srbiji, stvorena je potreba i čvrsta baza za rad u ovoj oblasti. Navedenu oblast našeg rada ističemo pre svega zbog potrebe da svojim klijentima približimo i pomognemo da reše pitanja od životnog značaja za ozakonjenje (ranije legalizaciju) njihovih nekretnina koje imaju na teritoriji Republike Srbije. Opravdana je zajednička potreba da se uz pomoć dosadašnjeg rada, iskustva i stečene prakse usmerimo na ostvarenje ciljeva iz navedene oblasti. Za sve informacije u vezi ozakonjenja objekata stojimo Vam na raspolaganju.

Uknjižba nepokretnosti u Republici Srbiji i u inostranstvu

U skladu sa potrebama i tendencijama sigurnog upisa prava na nepokretnostima, koje u većini slučajeva predstavljaju najveću materijalnu vrednost fizičkih i pravnih lica, posvećujemo se nabržem i najpreciznijem načinu upisa svih prava koja se tiču nepokretnosti ili obezbeđuju njihovo uživanje i korišćenje na zakonskoj osnovi.

U Republici Srbiji je od dana uvođenja Katastra nepokretnosti, pitanje uknjižbe nepokretnosti, kao i svih pravnih poslova koji predhode uknjižbi i ostvarenju tog prava, nastavilo da bude veoma važan segment integracije materijalnih vrednosti u sistem i podataka kod nadležnih institucija koje obezbeđuju sigurnost svojine ili drugih prava u skladu sa zakonom. Sa velikim brojem ostvarenih predmeta iz ovog segmenta, sa sigurnošću Vam nudimo najviše standarde i poštovanje propisanih zakonskih procedura u ostvarenju zajedničkih ciljeva koji se ogledaju u sigurnosti prava nastalih iz činjenice upisa u Katastar nepokretnosti.

Sa ogromnim iskustvom, dubokom ekspertizom, advokati za nekretnine NM Advokata i NM Advokata Regional će Vas provesti kroz Vaše projekte vezane za nekretnine, od kompleksnih višenamenskih razvojnih projekata, projektnog finansiranja, kupovine, zakupa, druge upotrebe zemljišta do izrade pravnih pregleda i due diligence za Vaše nekretnine. U našem radu vodimo se procedurama koje su sastavni deo rada kancelarije i koje precizno korak-po-korak dovode do ostvarivanja rezultata u oblasti nekretnina. Nudimo zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupcima pregovaranja, rentiranja, kupovine, parničnim postupcima, refinansiranju i drugim poslovima vezanim za nekretnine. Omogućavamo zastupanje nacionalnih i međunarodnih vlasnika nekretnina, pripremamo dokumentaciju, izveštaje, osiguranja, ugovore o zajmu, ugovore o zakupu, ugovore o kupoprodaji, identifikujemo poreske obaveze, prisupamo overi ugovora.

Advokat Beograd nekretnine

Stvaramo i pokrećemo zajedno sa Vama velike i male imovinske projekte vezane za nekretnine. Oblast kojom se bavimo na veoma viskokom i veoma profesionalnom nivou.Advokatska kancelarija nekretnine tj. imovinsku vrednost i njihov značaj koji imaju u ekonomskom aspektu i širem društvenom značenju je prepoznala već kao jednu od važnijih grupacija poslova kojima se bavi. Tako smo stvorili posebno odeljenje u okviru i NM Advokati I NM Advokati Regional koje se bavi isključivo radom koji nazivamo advokat nekretnine i briga o pravnoj sudbini nekretnina. U tom smislu u svom radu smo se bazirali na lokalno tržište, regionalno tržište, evropsko tržište i šire međunarodno tržište nekretnina.

Advokat Beograd nekretnine, Advokatska kancelarija nekretnine, veliko znanje, iskustvo , značajna organizacija, poslovni kontakti, savremene i moderne procedure, pristup najznačajnim tržištima, pristup najznačajnim investicionim ulaganjima u oblastima nekretnina dovele su nas do stvaranja nekoliko programa rada koje koristimo u radu sa našim vermin klijentima, kao i svim trećim licima.To su najpre velika investiciona ulaganja u nekretnine, projekti čija vrednost prelazi po nekoliko desetina miliona evra, zatim manja investiciona ulaganja, oba gledajući sa lokalnog aspekta i sa širih regionalnog aspekta, evropskog investicionog aspekta i na kraju svetskog investicionog aspekta.

Advokat nekretnine Beograd, advokat nekretnine Sarajevo, advokat nekretnine Zagreb, advokat nekretnine Beč, advokat nekretnine Ljubljana, advokat nekretnine Podgovrica ili bilo gde drugo u Svetu gde radimo doveo nas je nakon poslovanja sa investicijama, ulaganjima u nekretnine do posebnih pravnih pitanja vlasništva, izdavanja građevinskih, upotrebnih dozvola, uknjižbi, prenosa prava svojine ili nekih drugih prava na nekretninama do otvaranja druge grupe programa koje nudimo klijentima kada su u pitanju advokatska kancelarija nekretnine, a to je briga o vlasništvu i upravljanju nekretninama.Danas nekretnine ne predstavljaju samo mesta gde živi porodica ili koja se samo koriste za stanovanje ili rad, već su ozbiljno mesto kojim treba rukovoditi i o kojima treba trajno voditi računa kada je u pitanju aspect upravljanja nekretninama.

Posebna oblast kojom se bavimo, a srećom vezana je i za drugo naše posebno odeljenje jesu porezi na imovinu, koji deo poslova kod nas u advokatska kancelarija NM Advokati i NM Advokati Regional obavljaju zajedno odeljenja za nekretnine (advokat Beograd nekretnine) i odeljenje za poreze (tax department).Razvili smo i stalno radimo na unapređivanju lokalnog tržišta i sektora koji se tiče rada sa malim individualnim vlasnicima nekretnina, tj. licima koja žele da steknu svoju nekretninu koja neće biti predmet daljih prodaja i koja će služiti kao dom.

Uknjižba prava vlasništva, pitanja legalizacije (ozakonjenja), pitanja koja se tiču zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o poklonu nekretnine, ugovora o doživotnom izdržavanju, plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, priključci za vodu, priključak za struju, EDB broj, računi infotan i svih drugih sličnih pitanja su deo naše delatnosti koju vrlo rado pružamo svim našim klijentima na obostrano zadovoljstvo.

Projektno finansiranje

NM Advokati i NM Advokati Regional u okviru odeljenja svojih finansijskih sektora, naročitu pažnju posvećuju radu na visokom nivou sa finansijskim instrumentima. Pri ovome vodimo strogo računa da imamo fleksiblan prilaz u struktusanju ponude koju vršimo iz oblasti finansijskog poslovanja. Ovde posebno imamo u vidu da li se prilikom finansiranja radi o finansijskim pozajmicama, učešću u vlasničkoj strukturi ili garancijama.

Javne nabavke

Javne nabavke u skladu sa važeći zakonom o javnim nabavkama. U skladu sa radom Uprave za javne nabavke koja vrši nadzor nad primenom ovog zakona, donosi podzakonske akte. Obavljamo stručne poslove u vezi sa navedenim poslovima, u skladu sa važećim zakonom. Učestvovanje u postupcima javnih nabavki predstavlja veoma odgovoran pravni posao koji dovodi do primene najboljih znanja i prakse. Pružamo stručnu pomoć ponuđačima uz najviši cilj doprinošenju efikasnih i preglednih upotrebu javnih sredstava.

Poslovno savetovanje

Advokatska kancelarija NM Advokati (Advokat Srbija) i NM Advokati Regional poslovno savetuju velike privredne sisteme, srednja i mala preduzeća u Republici Srbiji i u inostranstvu. Advokatska kancelarija to čini imajući u vidu potrebe i najvažnije privredne ciljeve privrednih subjekata. Oslanjajući se na našu poslovnu čvrstinu u savetovanju mi podržavamo poslovni napredak klijenata svaki dan. Advokatska kancelarija kao klijente ima pravna lica koja se bave različitim oblastima posla od medicine, preko telekomunikacija, bankarstva, prodaje, finansijskih servisa, energije i drugih oblasti.

Naša advokatska kancelarija traži da u toku savetovanja u dogovoru sa klijentom postane integralni deo klijentovog tima upravljanja ili da u toku vršenja savetovanja postane bliska sa upravom klijenta što omogućava lakšu koordinaciju prilikom procesa koji se satoji od donošenja odluka do njihove implementacije. U ovom poslu mi se usresređujemo na poslovnu odluku da klijentu pre svega donosimo mehanizam vrednosti koji će klijent implementirati u svoj posao. Takođe smo tu kada se radi o kupovini ili prodaji delova posla koje klijent ima, nudimo modele za finansijski rast, strategijsko ulaganje ili ugovore sa važnim novim klijentima.

Sačinjavanje svih vrsta ugovora

Imajući u vidu ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, značajne ugovore u privredi, kao i sve druge vrste ugovora, smatramo da pitanje uređenja svih vrsta odnosa kroz uređene forme donosi stratešku prednost svima koji se odluče da baziraju svoje odnose kroz pisane ugovore.
Sa tim u vezi posvećujemo veliku pažnju poslovima stvaranja i kreiranja ugovora u skladu sa zakonom, kako bismo omogućili najbrži, njlakši i najisplatljiviji put našim klijentima i saradnicima da ostvare svoje ciljeve nastale u potrebi realizacije njihovih poslova.
Odgovor na stvaranje najbržeg, najposvećenijeg i najuređenijeg načina da naše stranke obezbede i urede međusobne odnose predstavlja za nas prvi cilj kojem smo okrenuti u poslovima koji se tiču ugovornog prava, a koji ostvarujemo zajedno sa Vama. Dugogodišnje iskustvo i posvećenost omogućuje nam da najbolje prepoznamo načine na koje će naše stranke ostvariti svoja prava.

Krivično pravo. Odbrana.

Advokatska kancelarija postupa po krivičnopravnim predmetima duži niz godina i poseduje veći broj premeta u kojima je učestvovala kao branilac okrivljenih lica pred sudovima u Republici Srbiji.
Portfolio advokatske kancelarije nam ukazuje da smo maksimalno posvećeni odbrani svojih klijenata u svim slučajevima u kojima je klijentima neophodna stručna i pravovremena advokatska pomoć. Pre svega se pomoć odnosi na slučajeve kada je klijent pritvoren ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora.
Naše opredeljenje za budućnost koju ćemo težiti da ostvarimo jeste još posvećeniji rad u cilju zaštite prava naših klijenata u oblasti krivičnog prava.

Naplata potraživanja poverilaca

Poseban segment u kojem klijentima pomažemo da što brže dođu do sredstava koja su im na osnovu zakona garantovana, bilo sudskim presudama (svim vrstama izvršnih isprava), bilo da svoje pravo zasnivaju na izdatim računima (svim vrstama verodostojnih isprava). Kancelarija svakodnevno obavlja veći broj ovakvih pravnih usluga i u tom smislu osposobljena je da svojim klijentima pruži pun asortiman pravnih usluga, od momenta prikupljanja dokumentacije, do trenutka izvršene naplate potraživanja. Potpuno smo opredeljeni na razvitak ovog sektora sa akcentom na osluškivanje potreba klijenata i poštovanje što kraćeg vremenskog okvira za realizaciju naplate.

Postupci izvršenja pred sudovima i javnim izvršiteljima

Možete nas angažovati i ako se protiv Vas u skladu sa zakonom vodi postupak usled duga koji imate prema nekom licu. U tom slučaju advokatska kancelarija će predzuzeti zakonske korake da se Vaša prava zaštite.

Advokat infostan. Advokat dugovanja za infostan. Advokat dugovanje za vodu. Advokat priključci za kuću. Advokat struja za kuću.

Državljanstvo i privremeni boravak 

Sve veći broj stranih državljana obraća nam se radi dobijanja dozvole za privremeni boravak, kao i upisa u knjigu državljana Republike Srbije. Naš tim je odlično upućen u sve relevantne propise, te Vam može pružiti usluge prikupljanja dokumentacije i davanja pravnog mišljenje za postupak dobijanja državljanstva po bilo kom osnovu koji je regulisan Zakonom o državljanstvu i najzad realizovati Vaše pravo na privremeni boravak ili državljanstvo Republike Srbije.

Državljanstvo Hrvatska. Državljanstvo Slovenija. Državljanstvo Nemačka. Državljanstvo Kanada. Državljanstvo SAD, državljanstvo USA, državljanstvo Sjedinjene Američke države. Advokat za dobijanje državljanstva.

Nasledno pravo, porodično pravo, predbračni ugovori. Advokat Beograd razvod, advokat Srbija razvod, advokat Evropa razvod, advokat Hrvatska Razvod, advokat Svet razvod braka. Advokat porodično pravo. 

Advokat Beograd razvod. Advokatska kancelarija za razvod brakova. Tako bi se mogla definisati potreba naših klijenata koji se kao stranke pojavljuju ili planiraju da se pojave u sudskim postupcima vezanim za razvode brakova. Izuzetno široka i veoma bogata visoko profesionalana advokatska praksa docela nas je na nivo da smo u oblasti pravne materije razvoda brakova jedna od najtraženijih advokatskih kancelarija koja već duži vremenski period nudi potpunu zaštitu svih prava nastalih u toku trajanja bračne zajednice.

Najčešća i najvažnija pitanja koja se javljaju kod ove grupe slučajeva u advokatskoj praksi jesu pitanja vezana za dodeljivanje, čuvanje, vaspitavanje dece, imovinsko-pravna pitanja, pitanja podele zajedičke tekovine, pitanja načina i modela viđanja deteta ili dece, kao i brojna druga pitanja.

Veoma važan pristup navedenim pravnim pitanjima imaju priprema i redovan pristup strankama koji je omogućen u našim kancelarijama. Kao često i posebno interesantno pitanje je pitanje advokat za razvod braka u slučaju kada se radi o međunarodnim razvodima, razvodima sa elementom inostranosti.

Advokat nasledno pravo

Posle smrti ostavioca mora se pokrenuti ostavinski postupak koji se u praksi najčeše pokreće na predlog nekog od naslednika, što vrlo često zahteva stručnu pomoć, bilo da se radi o nasleđivanju na osnovu zakona, bilo da se radi o zaveštajnom nasleđivanju. Naša kancelarija vam nudi usluge zastupanja u ostavinskim sporovima, izradu testamenta i zastupanje u  sporovima u vezi sa njegovom primenom ili osporavanjem, kao i sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju i zastupanje u sporovima u vezi sa primenom ili raskidom ugovora o doživotnom izdržavanju. Naš stručni tim je tu vam pomogne da rešite sve svoje pravne probleme.

Osnivanje, promena i brisanje privrednih društava

Advokatska kancelarija ,,NM advokati” pruža usluge osnivanja, promene i brisanja privrednih društava. Osnivanje privrednog društva podrazumeva izradu osnivačkog akta, pripremu svih akata potrebnih za registraciju, podnošenje registracione prijave, zastupanje klijenta u postupku registracije, preuzimanje rešenja o registraciji (uz punomoćje ovlašćenog lica) i predaju istog klijentu, kao i pomoć prilikom otvaranja računa u banci i izrade pečata.

Advokat otvaranje nerezidentnih računa.

 Advokat novčani transferi i advokat prenos novčanih sredstava u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom.

Advokat za banke. Advokat za otvaranje računa (Srbija, Hrvatska, Austija, Nemačka, Slovenija)

Poresko pravo i poresko savetovanje

Posebno odeljenje u advokatskoj kancelariji ,,NM Advokati” je poresko odeljenje, koje vam može pružiti sve usluge iz oblasti poreskog savetovanja, a posebno:

  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u poreskom postupku kancelarijske i terenske kontrole poreskih obveznika,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u upravnom sporu protiv konačnih upravnih akata pred Upravnim sudom,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Zastupanje nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Otvaranje nerezidentnih računa pravnim i fizičkim licima kod poslovnih banaka,
  • Zastupanje rezidentnih i nerezidentih fizičkih lica u poreskom postupku prijavljivanja poreske obaveze i izmirenja poreske obaveze,
  • Zastupanje nerezidentih fizičkih lica u postupku transfera novca po izmirenju poreskih obaveza u inostranstvo,
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku prinudne naplate poreskog duga.
  • Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku radi kontrole isplate doprinosa za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i socijalno osiguranje od strane poslodavca.

Advokat porezi.

Advokat plaćanje poreza.

Advokat poreski postupak.

Advokat za poreze u inostranstvu. 

Zastupanje pred prekršajnim sudovima

Dajte nam činjenice, a mi ćemo uraditi sve ostalo! Advokat policija. Advokat vožnja u alkoholisanom stanju. Advokat naknada štete. Advokat prekoračenje brzine. Advokat komunalna policija. Advokat naplata štete. Advokat udes (naplata štete nastale iz štetne radnje u saobraćaju). Advokat osiguranje. Advokat automotosavez. Advokat za sudar u inostranstvu. Advokat oštećenje kola. Advokat remećenje javnog reda.

Ukidanje zabrane ulaska u zemlje Evropske unije

Advokatska kancelarija NM advokati, kao još jednu vrstu pravne pomoći ubraja i ukidanje zabrane ulaska u zemlje Evropske unije. Dobra međunarodna komunikacija i saradnja sa velikim delom članica Evropske unije doprinela je tome da je naša advokatska kancelarija ostvarila i više nego pozitivnu praksu u ovoj sferi prava i i zadovoljavajuće rezultate na medjunarodnom polju.

Dešava se često da se neoprezni putnik preračuna oko vremena dozvoljenog za boravak u nekoj od članica Evropske unije i da bude vraćen onaj ko je već kupio kartu i nalazi se na granici ili na aerodromu. Ukoliko Vam se tako nešto desilo, možete da se obratite našoj advokatskoj kancelariji i  u najkraćem roku ćete biti u mogućnosti da putujete bez bilo kakvih ograničenja.  A osim toga, naša kancelarija Vam pruža mogućnost za ukidanje zabrane ulaska u zemlje članice Evropske unije, bez obzira na okolnosti pod kojima Vam je ista izdata.

Napomena; najčešći period čekanja je 6 (šest) meseci u skladu sa politikama zemalja članica i u skladu sa korišćenjem SIS sistema u zemljama koje su zabranu izdale.

 Prava iseljenika i ljudi koji žive i rade u inostranstvu

NM Advokati i NM Advokati Regional su najpoznatija advokatska kancelarija koja omogućava na visokom nivou zastupanja lica koja žive i rade u inostranstvu iz svih i u svim oblastima prava kojima se kancelarija bavi. U tom smislu NM Advokati i NM Advokati Regional su zaokružili ceo sistem pružanja usluga na najvišem nivou, a koji se tiče isključivo ljudi ili preduzeća čije je prebivalište ili sedište u inostranstvu.

Ovaj složen i razvijen sistem predstavlja skup prilaznih mehanizama koji se satoje u preuzimanju dokumentacije, dogovoru o pravnim radnjama koje je potrebno pružiti, sistemu naplate, sistemu poslovanja, obavljanja poslova u inostranstvu (bilo u zemlji boravka ili bilo kojoj trećoj zemlji) ili u Republici Srbiji, postizanje cilja poslovanja.

Advokat Beograd, Advokat Srbija koji su baza u radu će Vam omogućiti da preko NM Advokata i NM Advokati Regional kao najprofilisanije advokatske kancelarije ostvarite svoja prava daleko bolje i daleko transparentnije nego što ste to mogli zamisliti.

Sa tim u vezi NM Advokati Beograd i NM Advokati Regional sigurno danas predstavljaju najbolju advokatsku kancelariju koja Vam može pružiti rešenje Vaših pravnih pitanja u svim zemljama gde obavljamo našu delatnost. Zbog toga smo srećni i radosni što nas odmah možete pozvati radi ostvarenja Vaših pravnih potreba i pitanja.

Advokat povreda na radu.Advokat pronevera. Advokat otkaz u inostranstvu. Advokat Austija. Advokat Turska, Advokat Nemačka. Advokat Slovačka. Advokat Srbija. Advokat Beograd. Advokat Bosna i Hercegovina. Advokat Sarajevo. Advokat Doboj. Advokat Višegrad. Advokat Tetovo. Advokat Užice. Advokat Čačak. Advokat Novi Sad. Advokat Zrenjanin. Advokat Subotica. Advokat Gornji Milanovac. Advokat Teslić. Advokat Doboj. Advokat Brčko. Advokat Bijeljina. Advokat Litvanija. Advokat Letonija. Advokat Estonija. Advokat Rusija. Advokat Moskva. Advokat Kijev. Advokat Ukrajina. Advokat Bor. Advokat Niš. Advokat Smederevo. Advokat Crna Gora. Advokat Budva. Advokat Rim. Advokat Napulj. Advokat Milano. Advokat Verona. Advokat Nova Gorica. Advokat Maribor. Advokat Osjek. Advokat Trebinje. Advokat Strumica. Advokat Kraljevo. Advokat Kragujevac. Advokat Kruševac. Advokat Kopaonik. Advokat Minhen. Advokat Bavarska. Advokat Zadar. Advokat Dubrovnik. Advokat Azerbejdžan. Advokat Švedska. Advokat Štokolm. Advokat Danska. Advokat Kopenhagen. Advokat Norveška. Advokat Oslo. Advokatska kancelarija koja može pomoći.

Osnivanja firmi u Republika Srbija i u inostranstvu

Po najvišim standardima osnivamo sve oblike privrednih društava i preduzetničkih radnji u zemlji i u inostranstvu. Advokati u Srbiji. Najbolji advokati u Srbiji. Rad sa stranim preduzećima. Rad sa Ambasadama. Rad sa stranim predstavništvima.

Zaštita intelektualne svojine. Zaštita autorskog dela.Advokat za zaštitu podataka o ličnosti. 

Advokat za medijsko pravo & advokat za industriju zabave

Dalji nastavak razvoja tehnologije (advokat za tehnologiju ) prouzrokuje održavanje konstantnog uticaja koji tehnologija ima na industriju ( advokat za industriju i advokat za industriju zabave ), a koji se ogleda u pritisku na različite vrste poslovanja da se prihvate nove tehnogije, da se razvijaju novi distributivni modeli i da se uči kako da se poveća moć postojećeg digitalnog sadržaja i postojećih platformi  ( advokat za idustriju, advokat za usluge ). Advokat Beograd, advokat za medije i advokat za industriju zabave vam bilo da ste etablirani privredni entitet ili start-up kompanija kojoj je potreban prekid sa tradicionalnim modelom brige o poslovanju u oblasti medija i industrije zabave, nude iskusan pravni tim koji će vam pomoći da ostvarite nove velike mogućnosti.

NM advokati, NM Advokati Regional i NM Advokati Regional Network nose vodeću ulogu u oblasti advokature za medijsko pravo & advokature za industriju zabave. U ovim veoma dinamičnim vremenima nikada nismo prestali da budemo pouzdan oslonac klijentima širom Sveta da se nose sa promenama i da napreduju. Preko prava u oblasti oglašavanja i marketinga, filma i televizije, muzike, sporta, tehnologije, telekomunikacija, interneta, social media, video igara, interaktivnih platformi, mi u potpunosti razumemo najaktuelnija pitanja sa kojima se suočavate i u nama možete pronaći poslovnog partnera u kome ćete imati čvrst oslonac.

U okviru NM Advokati Regional, NM Advokati Regional Network spremni smo da vam ponudimo pakete usluga koji se koriste u napred navedenim oblastima po najaktuelnijim svetskim standardima. Tako da advokat za marketing ili advokat za film ili advokat za televiziju ( advokat za televizijsku produkciju ) mogu prema najboljim svetskim standardima podržati vaše zahteve koje imate na tržištu. Isto se odnosi I na advokat za muziku, advokat za sport, advokat za telekomunikacije, advokat za internet, advokat za društvene mreže ili advokatak za video igre. Sa ponosom vas očekujemo i želimo da sarađujemo na obostrano zadovoljstvo.

Energetika & prirodni resursi

 U savremenom Svetu gotovo sve privredne aktivnosti su povezane sa sektorom energije i sektorom prirodnih resusrsa. U advokat za energetiku, advokat Beograd (odvjetnik Zagreb, odvjetniška pisarna Ljubljana, advokat Sarajevo ) shvatili smo da je uloga naše advokatske kuće da pomognemo klijentima da povećaju svoje mogućnosti na tržištu u skladu sa zakonom, da na održivom nivou isplativosti obavljaju svakodnevne poslove, da shvatimo kompleksnost uređenosti ovog sektora.

U navedenom smislu sarađujemo sa kompanijama koje se bave trgovinom u oblasti energetike i prirodnih resursa, sa kompanijama koje se bave eksploatacijom nafte, preradom naftnih derivata, trgovinom nafte ( advokat za trgovinu nafte, advokat za naftne derivate ), trgovinom naftnim derivatima, eksploataciom prirodnog gasa ( advokat za prirodni gas ), trgovinom prirodnim gasom ( advokat za trgovinu ), kao i kupovinom ili prodajom kompanija, ležišta, opreme, transportnih sredstava u navedenoj oblasti.

Advokat za energetiku ( Advokat za energetiku Beograd, odvjetnik Zagreb, advokat Sarajevo energetika ) zajedno sa navedenim poslovima u oblasti energetike & prirodnih resursa u skladu sa dogovorom sa klijentima učestvuje i u pronalaženju najboljih uslova finansiranja ( advokat za finansije, advokat za finansijsko pravo ) za projekte, vrši kontrolu usklađenosti sa zakonom ili regulatornim standardima i vođenje projekata za klijente.

NM Advokati, NM Advokati Regional i NM Advokati Regional Network predstavljaju najzančajniju advokatsku kancelariju kada je u pitanju uključenost u pitanja advokatsko zastupanje ( pravno zastupanje ) u oblasti energetike i u oblasti zakonitog korišćenja prirodnih resursa. Pomažemo klijentima da naprave uspeh. Mi smo vaši stabilni partneri u ovom sektoru. Advokat za energetiku. Advokat za prirodne resurse.

Kontaktirajte nas

Vaše ime

Vaš E-Mail

Predmet

Vaša poruka